Biomechatronické systémy

Po absolvovaní predmetu získa študent prehľad o základných biomechatronických systémoch, lekárskych prístrojoch, pomôckach, ich senzoroch, aktuátoroch a ich funkcii. Získa aktuálne poznatky o moderných biomechatronických systémoch, metódach analýzy a syntézy takýchto systémov. Oboznámi sa s metódami návrhu, modelovaním a simuláciou biomechatronických systémov, ich modernými aplikáciami v medicíne (pre terapeutické účely, medicínsku diagnostiku). Tieto nadobudnuté vedomosti bude schopný aplikovať do praktických situácií v bio-mechanike a diagnostike (napr. dokáže merať reflexy a diagnostikovať funkciu štítnej žľazy, skenovať tvar, štruktúru a merať vlastnosti akupunktúrnych bodov a iné).

Kód: 
I-BMS
Garant: 
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky