Procesy pohybu automobilov

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti dynamiky pohybu automobilov a mechatronických systémov pre jej riadenie. Bude schopný analyzovať princípy činnosti vyspelých mechatronických systémov so zameraním na prevodové a podvozkové mechanizmy pre moderné, bezpečné, spoľahlivé a ekologické automobily. Študent bude rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných systémov a metodike ich navrhovania na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých neštandardných mechatronických systémov pre moderné automobily v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.

Kód: 
B-PROPA
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky