Prvky a systémy v mechatronike

Študent získa základný prehľad o konštrukčných prvkoch a komponentoch mechatronických systémov. Získa základy modelovania konštrukčných prvkov v programe Catia. Získané vedomosti bude schopný efektívne využívať pri riešení zadaných inžinierskych úloh a projektov vo vyšších ročníkoch štúdia.

Kód: 
B-PASME
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky