Senzorové systémy a aktuátory

Disciplína poskytuje základné informácie o štruktúrach, prvkoch a podsystémoch riadiacich systémov výrobných a mechatronických procesov a o spôsoboch ich použitia pri ich riadení. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať obvody riadiacich systémov z komerčne dostupných alebo vytvorených prvkov s požadovanými kvalitatívnymi vlastnosťami a po ukončení procesu vzdelávania riešiť automatizačné úlohy pre makro aj mikrosystémy, v rôznych aplikačných oblastiach vrátane automobilov.

Kód: 
B-SENSAK
Garant: 
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky