O ústave - základné informácie

Kto sme?

Ústav automobilovej mechatroniky bol zriadený k 1. júlu 2013 ako pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Zriadenie Ústavu automobilovej mechatroniky bolo logickým vyústením zámerov vedenia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vytvoriť taký ústav, ktorý by zohľadňoval súčasné požiadavky a potreby automobilového priemyslu na Slovensku s hlavným cieľom pripravovať absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia pre oblasť automobilovej mechatroniky.

Ústav automobilovej mechatroniky zabezpečuje výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti automobilovej mechatroniky a mechatronických systémov na základe integrácie a synergie mechanických, elektronických, informačných, komunikačných a riadiacich technológií do komplexných mechatronických systémov v automobiloch a ďalších odvetviach priemyslu.

Ústav garantuje študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia akreditovaných na STU v Bratislave. Pre širokospektrálnu oblasť výučby a výskumu zabezpečuje integráciu výskumníkov a pedagógov z FEI STU do výskumného a výučbového procesu v jednotlivých študijných programoch.

Vedúce osobnosti ústavu