Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky (OAMM)


Toto oddelenie má aj vlastnú web stránku. Dávame do pozornosti aj prezentačnú web stránku Simulačných nástrojov v mechatronike a Videá.

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.

Zástupca vedúceho oddelenia

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

Pedagogika

Oddelenie v rámci pedagogiky zabezpečuje v bakalárskom stupni ŠP výučbu predmetov s hlavným dôrazom na mechaniku a mechatronické prvky. V inžinierskom stupni ŠP zabezpečuje výučbu predmetov s dôrazom na simuláciu a modelovanie mechanických a mechatronických systémov tak z pohľadu mechaniky a dynamiky, ako aj z pohľadu multifyzikálneho previazania jednotlivých fyzikálnych domén.

Výskum

Základný výskum

Členovia oddelenia sa venujú formulácii nových matematických postupov a metód, ktoré sa používajú v multifyzikálnych analýzach napr. na opis funkcionálne gradovaných materiálov (FGM), v dynamických analýzach mechatronických a MEMS systémov, ako aj na opis piezoelektrických prvkov.

Aplikovaný výskum

Členovia oddelenia využívajú moderné SW prostriedky, ako sú ANSYS, Catia a MSC.ADAMS na návrh, analýzu a optimalizáciu jednotlivých komponentov, ako aj celých subsystémov mechatronických prvkov.