Diplomová práca - pokyny, šablóna

Šablóna diplomovej práce na stiahnutie tu: Sablona_DP_UAMT-2.docx

Náležitosti práce na stiahnutie tu: Nalezitosti_ZP.rtf

Odovzdať diplomovú prácu treba najneskôr 13.05.2019. Prácu je potrebné prácu vložiť do AISu a dva vytlačené exempláre odovzdať Ing. T. Sedlárovi (A -803). v čase od 7:00 - 16:00.

Diplomová práca má mať pevnú väzbu (nie hrebeňovú), jeden exemplár musí obsahovať originál zadania. Spolu s diplomovou prácou je potrebné odovzdať aj dva rovnopisy Licenčnej zmluvy podpísané autorom práce a protokol o kontrole originality. Súčasťou každej odovzdanej DP je jej elektronická verzia napálená na CD.

Náležitosti diplomovej práce a šablóna sú uvedené vyššie. Na stránke Vzory bibliografických odkazov a citovanie nájdete pokyny ako správne uvádzať literárne zdroje vo vašej práci.

Aktuálne znenie vyhlášky a Autorského zákona je zverejnené na webovom sídle STU: Študenti/Štúdium/Legislatíva/Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác:
http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/predpisy-suvisiace-s-vyprac...

a zároveň na dokumentovom serveri v AIS: http://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=107292, kde sú zverejnené aj upravené vzory licenčných zmlúv a titulného listu záverečnej práce.