Automatizované systémy riadenia automobilových výrob

Študent získa poznatky o automatizácii procesov v automobilových výrobách s ohľadom na štruktúry ich riadenia, o štruktúre informačného systému výroby, supervízorovom riadení, zbere údajov (SCADA), programovateľných logických automatoch a ich programovaní a o komunikačných protokoloch. Získa poznatky o formálnom opise výrobného procesu z pohľadu teórie diskrétnych systémov, programových systémoch na modelovanie a simuláciu výrobných procesov.

Kód: 
I-ASRAV
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky