Charakteristika výskumu na Oddelení aplikovanej elektroniky a mikropočítačov (OAEM)

Výskumná činnosť na ÚAMT sa koná v základnom i aplikovanom výskume na jednotlivých oddeleniach, pričom výskumné tímy sú tvorené naprieč celým ústavom podľa zamerania riešených výskumných projektov.

Charakteristika výskumnej činnosti na Oddelení aplikovanej elektroniky a mikropočítačov (OAEM)

Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov (OAEM) realizuje vo vzájomnej nadväznosti výučbu a výskum v oblasti elektronických prvkov, komponentov a mikropočítačových systémov pre mechatroniku.

Výskumná činnosť na OAEM má v súčasnosti dva hlavné smery:

I. Základný výskum v oblasti kyber-fyzikálnych systémov sa realizuje v podoblastiach:

 • senzory, inteligentné senzorové systémy, číslicové spracovanie signálov;
 • využitie počítačového videnia a výpočtovej inteligencie v úlohách zameraných na koncept Industry 4.0;
 • elektrické pohony, servosystémy a trakčné pohony elektrických vozidiel, metódy riadenia elektrických servopohonov;
 • vstavané mikropočítačové systémy a ich prepojenie, programovanie a integrácia;
 • signálové procesory (DSP), nízkopríkonové mikroprocesory, vývojové kity na báze ARM procesorov, FPGA štruktúry a SoC (System on Chip) s orientáciou na spracovanie signálov, implementáciu algoritmov riadenia a návrh palubných počítačov automobilov;
 • metódy a algoritmy číslicového riadenia a ich implementácia pomocou mikropočítačových systémov a SoC;
 • vývoj komponentov pre Industry 4.0 na báze platformy OPC UA pre zabezpečenie interoperability (OPC UA server vo vstavanom mikropočítačovom systéme s prepojením na cloud Azure).

II. Aplikovaný výskum je zameraný na:

 • vývoj prototypu inteligentného autonómneho elektrického vozidla na otvorenej platforme elektromobilu. Vozidlo sa bude samostatne pohybovať vo vymedzenom priestore podľa navigačnej mapy a na báze redundancie senzorických systémov pre určenie polohy bude schopné novým nekonvenčným spôsobom plniť požiadavky na funkčnú bezpečnosť v oblasti riadenia autonómnych vozidiel;
 • využitie počítačového videnia v úlohách lokalizácie autonómneho transportného systému a jeho bezpečnej prevádzky;
 • komunikačné systémy pre automobil (LIN, CAN, FlexRay,…) a pre priemysel (Profibus, Profinet, EtherCat,…) a pre vzájomné zosieťovanie komponentov mechatronických a automatizovaných systémov;
 • bezdrôtové komunikačné systémy vrátane GPS a Galileo pre navigáciu;
 • problematika akumulácie energie a jej využitie v automobilovom priemysle, vývoj vlastného Battery Management pre vysokonapäťové systémy do 600V ;
 • návrh riadiaceho systému vektorovania krútiaceho momentu pre vozidlo s elektrickým pohonom 4x4 metódou riadenia stáčavého momentu vozidla okolo jeho zvislej osi;
 • vývoj malého jednostopového elektrického smart vozidla s vlastným návrhom jednotlivých častí elektrického a mechanického systému.

Vedeckovýskumná činnosť sa realizuje v rámci riešenia projektov APVV, VEGA a KEGA. Dosiahnuté výsledky sú publikované vo významných časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách.