Charakteristika výskumu na Oddelení informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

Výskumná činnosť na ÚAMT sa koná v základnom i aplikovanom výskume na jednotlivých oddeleniach, pričom výskumné tímy sú tvorené naprieč celým Ústavom podľa zamerania riešených výskumných projektov.

Charakteristika výskumnej činnosti na Oddelení informačných, komunikačných a riadiacich systémov (OIKR)

Členovia Oddelenia informačných komunikačných a riadiacich systémov (OIKR) sa vo výskume venujú najmä nasledujúcim oblastiam:

  • Modelovanie a pokročilé metódy automatického riadenia mechatronických systémov. Ide o základný výskum nových metód a algoritmov robustného, prediktívneho a optimálneho riadenia, so zameraním na algoritmy vhodné pre aplikáciu v mechatronických systémoch, kde časovo náročná časť výpočtov sa realizuje off line, samotný zákon riadenia je výpočtovo relatívne jednoduchý, implementovateľný nízkonákladovými mikropočítačmi. V stavovom priestore sa pritom využíva formulácia úloh robustného a optimálneho riadenia cez optimalizačné úlohy typu lineárnych a bilineárnych maticových nerovníc.
  • Výskum v oblasti “soft-computing” metód a “deep-learningu” (fuzzy logika, umelé neurónové siete, konvolučné neurónové siete) so zameraním na využitie výsledkov v zdravotníctve a v asistenčných systémoch automobilov.
  • Databázové a vizualizačné systémy - v tejto oblasti sa členovia oddelenia zameriavajú na aplikovaný výskum a využitie výsledkov v oblasti priemyslu (výrobné linky v strojárskom, automobilovom a potravinárskom priemysle)aj životného prostredia (napr. čističky odpadových vôd).
  • Modelovanie a riadenie mechatronických systémov s využitím kosimulácie, kde ide o rozvíjanie základného mechatronického prístupu k návrhu a vývoju mechatronických zariadení, do tejto oblasti výskumu sú zapojení aj viacerí diplomanti.
  • Využitie virtuálnej a zmiešanej reality v aplikáciách Industry 4.0 - kde sa výskumne realizujú mladí výskumní pracovníci a doktorandi z dvoch oddelení v novej, veľmi rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti úzko prepojenej s nastupujúcou 4.priemyselnou revolúciou (Priemysel 4.0). Výskum tu smeruje k tvorbe digitálnych dvojčiat v zmiešanej realite, s funkčným testovaním na reálnych laboratórnych zariadeniach.
  • Využitie moderných webových technológií pre mechatronické systémy – ide o základný výskum zahŕňajúci základnú komunikáciu a spracovanie údajov s využitím nízkorozpočtových platforiem a tiež návrh a implementáciu pokročilých algoritmov riadenia s potlačením poruchy. Ide o výskumnú oblasť, kde sú zapojení členovia viacerých oddelení.
  • Vývoj a implementácia nových softvérových architektúr a komunikačných systémov pre mechatronické aplikácie, výskum sa orientuje na modulárne, ľahko rozšíriteľné riešenia vhodné aj pre autonómne vozidlá. Ide o výskumnú oblasť, kde sú zapojení členovia viacerých oddelení.
  • Aplikovaný výskum v oblasti online riadenia mechatronických systémov sa orientuje najmä na návrh a realizáciu online laboratórií určených predovšetkým na vzdelávacie účely.
  • Riadenie udalostných systémov s využitím PLC a tvorba HMI pre tieto systémy patrí medzi oblasti aplikačného výskumu členov oddelenia, v spolupráci s praxou vyvíjajú inovatívne riešenia.

Výsledky výskumnej činnosti členovia oddelenia publikujú na významných medzinárodných konferenciách ako aj vo vedeckých a odborných časopisoch.

Všetci členovia oddelenia sú zapojení do riešenia výskumných grantových úloh VEGA, KEGA, APVV, mladí pracovníci a doktorandi aj do grantov STU pre mladých výskumníkov, ako aj projektov NadácieTatra banky.