Databázové a vizualizačné systémy

Študent nadobudne patričné všeobecné poznatky tak teoretické ako aj praktické z oblasti využitia databáz. Naučí sa pracovať s vizualizačným prostredím (PROMOTIC), na ktorom si overí nadobudnuté teoretické poznatky z prednášok.
Praktická časť zahŕňa jednoduché príklady vytvorenia vizualizačných schém prispôsobených reálnym systémom. Študent sa naučí pracovať s rôznymi typmi dátových štruktúr, ktoré použije priamo vo vizualizačnej schéme alebo s nimi bude pracovať v skriptoch (udalosti, časovače, nastavenia,...).
V druhom bloku sa študent naučí pracovať s databázovými systémami (MS ACCESS) a ich využitie opäť aplikuje v projekte vytvorenom vo vizualizačnom prostredí (PROMOTIC). Oboznámi sa s vytváraním tabuliek, s nastavovaním ich vlastností ako aj používaním SQL príkazov.
Ďalej študent dokáže vo vizualizačnom prostredí načítať údaje z externých súborov (súbory typu .csv,.xls,.mdb,..), tieto spracúvať a využívať vo vizualizácii. Rovnako tak bude vedieť dáta z PROMOTICU zapisovať do externých súborov, alebo bude tieto súbory (.csv,.txt) priamo vytvárať pomocou skriptov.

Kód: 
B-DAVIS
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky