Inteligentný systém riadenia mechaniky zatáčania robotického vozidla

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Cieľom dizertačnej práce je návrh inteligentného systému riadenia kinematiky a dynamiky zatáčania bezobslužného, robotického vozidla typu UGV (Unmanned Ground Vehicle). V úvodnej časti dizertačnej práce bude systémovo analyzovaný súčasný stav v skúmanej oblasti. Budú rozobrané faktory ovplyvňujúce procesy riadenia zmeny smeru robotických vozidiel. Bude spracovaný matematický model kinematiky a dynamiky zatáčania vozidla. Bude spracovaný topologický a fyzikálny model riadenia zatáčania robotického vozidla. V ďalšej časti bude navrhnutá softvérová platforma s hardvérovou bázou riadenia zatáčania. S využitím simulačného modelu v Matlab/Simulinku bude verifikovaná funkcionalita navrhovaného riešenia. Súčasťou riešenia bude experimentálne overená efektívnosť navrhovaného riešenia na modelovom robotickom vozidle.