Komunikačné systémy a siete

V rámci predmetu sa poslucháč oboznámi so základnými signálmi a ich vlastnosťami používanými v automobilových komunikačných systémoch, spôsobmi ich prenosu ako aj princípmi ich ochrany pri prenose cez komunikačné kanály. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný porozumieť spôsobu činnosti priemyselných a automobilových komunikačných sietí, zberníc a subsystémov. Bude sa schopný orientovať v základných poznatkoch v oblasti teórie komunikácie a informatiky.

Kód: 
B-KSS
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Bakalársky