Mechatronické systémy bezpečnosti automobilov a elektromobilov

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti pohybu automobilov a elektromobilov ako aj mechatronických systémov pre jej zabezpečenie. Bude pripravený analyzovať princípy činnosti vyspelých mechatronických systémov so zameraním na aktívnu, pasívnu a ekologickú bezpečnosť pre moderné, bezpečné, spoľahlivé, ekologické automobily a elektromobily. Študent bude rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných systémov a metodike ich navrhovania na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých neštandardných mechatronických systémov pre bezpečnosť moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.

Kód: 
B-MSBEZ
Garant: 
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky