Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný analyzovať a navrhovať nelineárne algoritmy a štruktúry riadenia pohybu rôznych mechatronických systémov v súlade so súčasnými trendmi.

Kód: 
I-MRNMS
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky