Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab

Študent bude vedieť modelovať a simulovať mechatronické procesy v prostredí Matlab-Simulink, rozumieť príslušným postupom a procedúram a získané znalosti využiť v riadení mechatronických systémov.

Kód: 
B-MSLAB
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky