Multifyzikálne procesy v mechatronike

Študent bude schopný matematicky popísať fyzikálne správanie sa tepelných, mechanických a elektrických systémov ako aj ich vzájomnú interakciu - termoelasticitu, termoelektricitu a piezoelektricitu. Okrem teoretických vedomostí sa naučí prakticky riešiť a analyzovať previazané multifyzikálne úlohy využitím metódy konečných prvkov.

Kód: 
I-MPM
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky