Optimalizácia procesov v mechatronike

Študent bude vedieť formulovať a riešiť základné problémy statickej optimalizácie, rozumieť príslušným optimalizačným metódam a procedúram a získané znalosti využiť v riešení optimalizačných problémov pre mechatronické systémy.

Kód: 
I-OPM
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky