Počítačové modelovanie mechatronických sytémov z kompozitných materiálov

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

1. Návrh geometrie a functionality vybraného mechatronického systému (MS).
2. Homogenizácia materiálových vlastností kompozitného materiálu.
3. Vytvorenie nového konečného prvku pre multifyzikálnu analyzu MS.
4. Vykonanie multifyzikálnej analýzy navrhnutého MS a optimalizácia jeho geometrického tvaru pomocou MKP.
5. Návrh riadiacej schemy pre ovladanie MS.
6. Komplexná simulácia a overenie funkcionality MS.