Pohonné systémy a zdroje v elektromobiloch

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti pohonných systémov a energetických systémov elektromobilov. Bude pripravený analyzovať princípy činnosti trakčných elektromotorov pre elektromobily. Bude rozumieť procesom, ktoré prebiehajú na úrovni činnosti a riadenia trakčných elektromotorov v spolupráci s energetickým systémom, ako aj procesom a činnostiam prebiehajúcim v energetických systémoch, akými sú moderné akumulátorové systémy, superkondenzátorové systémy a systémy palivového článku, a tieto procesy riadiť. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov trakčných a energetických systémov pre elektromobily v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných trakčných, energetických a mechatronických systémov.

Kód: 
I-PSZE
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky