Realizácia skúšobného stroja s elektronickým riadením

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Cieľom práce je realizácia konštrukcie a elektronického riadenia univerzálneho skúšobného stroja pre testovanie mechanických vlastností materiálov. Skúšobný stroj má umožniť vykonanie ťahovej trhacej skúšky, tlakovej skúšky a skúšky v ohybe. Pre spomenuté typy skúšok budú navrhnuté vhodné prípravky na uchytávanie kruhových a plochých vzoriek. Pohyb skúšobného stroja by mal byť zabezpečený pomocou guličkovej skrutky, ktorá bude poháňaná elektromotorom. Variabilné ovládanie elektromotora bude zabezpečené prostredníctvom počítača. Na meranie zaťaženia a polohy budú použité vhodné snímače sily a posuvu. Zber dát zo snímačov ako aj samotné vyhodnotenie experimentálnych skúšok bude realizované softvérovo na počítači. Súčasťou práce bude aj vlastný návrh a zhotovenie extenzometra, ktorý sa pri ťahovej skúške prichytí na meranú vzorku. Tým je možné presnejšie merať skutočné predĺženie vzorky aj v oblasti plastických deformácií.