Riadenie chladenia PEM palivového článku v energetickom systéme elektromobilu

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Cieľom riešenia témy dizertačnej práce je návrh riadenia procesu chladenia komponentov PEM palivového článku v energetickom systéme elektromobilu. V úvodnej časti dizertačnej práce bude spracovaný systémový rozbor súčasného stavu problematiky riadenia procesu chladenia PEM palivového článku. Budú analyzované faktory, ktoré ovplyvňujú odvod tepla a teplotnú stabilitu komponentov PEM palivového článku. V ďalšej časti budú spracované a overené modely riadenia procesu chladenia PEM palivového článku, topologický model, fyzikálny model, numerický a simulačný model. Súčasťou práce bude experimentálne overenie systému riadenia procesu chladenia PEM palivového článku v energetickom systéme elektromobilu. V závere dizertačnej práce budú vyhodnotené dosiahnuté výsledky riešení.