Stavba automobilov a elektromobilov

Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti stavby automobilov a elektromobilov, v oblasti princípov navrhovania mechatronických systémov so zameraním na hlavné časti moderných automobilov a elektromobilov. Študent bude rozumieť princípom činnosti jednotlivých funkčných podskupín automobilov a elektromobilov ako aj základným princípom navrhovania predmetných častí na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri analyzovaní a riešení návrhov neštandardných mechatronických systémov pre hlavné časti moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.

Kód: 
B-SAEMOB
Garant: 
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky