Systémy automatického riadenia 2

Po absolvovaní predmetu bude študent schopný realizovať výpočty spojené s opisom a s riešením spojitých dynamických systémov v stavovom priestore, riešiť úlohy vzájomného prepočtu rôznych foriem vonkajšieho a vnútorného opisu dynamických systémov, analyzovať riaditeľnosť a pozorovateľnosť dynamických systémov a navrhovať základné typy regulátorov a štruktúr na sledovanie požadovaných veličín, rekonštrukciu stavu a kompenzáciu porúch a neurčitostí v stavovom priestore a ich ekvivalentné formy vyjadrené pomocou prenosových funkcií (IMC štruktúry, štruktúry s pozorovateľom stavu a porúch, dopredné riadenie). Osvojí si základné pojmy a terminológiu týkajúcu sa rôznych štruktúr automatického riadenia spojitých dynamických systémov. Porozumie základné obmedzenia a protiklady týkajúce sa návrhu riadenia dynamických systémov.

Kód: 
B-SAR2
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky