Technická diagnostika

Disciplína poskytuje základné informácie o technickej diagnostike, tj. o skúmaní stavov technických zariadení, o metódach a prostriedkoch určovania týchto stavov a o princípoch konštrukcií diagnostických zariadení.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať diagnostické zariadenia z komerčne dostupných alebo vytvorených systémov a prvkov s požadovanými kvalitatívnymi vlastnosťami a po ukončení procesu vzdelávania riešiť úlohy diagnostiky na zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov.

Kód: 
I-TDIAG
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky