Vývoj nosníkových konečných prvkov pre multifyzikálnú analýzu funkcionálne gradovaných mechatronických sústav

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

1. Rešerš súčasného stavu riešenej problematiky.
2. Homogenizácia premenlivých materiálových vlastnosti.
3. Zostavenie prvkovej rovnice nových multifyzikálnych FGM konečných prvkov.
4. Vytvorenie počítačového programu a vykonanie numerických experimentov.
5. Overenie výpočtových výsledkov experimentálnym meraním na FGM mechatronickej štruktúre.