Webové technológie 2

Vedieť sa orientovať v charakteristikách web serverov a web klientov, naformulovať a pripraviť podklady pre vytvorenie serverovo orientovaných web aplikácií, vykonať dôkladnú analýzu navrhovanej webovej aplikácie a požiadaviek, ktoré sú na ňu kladené, zvoliť a implementovať vhodné technológie na tvorbu klientskych, resp. serverovských aplikácií s dôrazom na LAMP technológie, urobiť analýzu údajov na vytvorenie databázy pre web aplikáciu, optimalizovať dátový model a aplikačnú logiku s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti a výkonu aplikácie, ohodnotiť kvalitu a dosah vytvorenej stránky, využiť nástroje pre spoločný vývoj web aplikácií v tíme.

Kód: 
B-WEBTE2
Študijný program: 
Aplikovaná informatika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky