Informácie k predmetu štátnej skúšky

Na inžinierskych štátniciach získava študent okrem známky za obhajobu diplomovej práce aj známku za predmet štátnej skúšky. Táto sa bude udeľovať ako výsledná známka z dvoch skúšaných okruhov, ktoré budú definované nasledujúcim postupom.

Všetky štátnicové otázky budú rozdelené do 4 tematických oblastí:

  • oblasť 1: Aplikovaná mechanika a mechatronika
  • oblasť 2: Informačné a riadiace systémy
  • oblasť 3: Elektronika a mikropočítače
  • oblasť 4: E-mobilita, automatizácia a pohony

Vedúci diplomovej práce na základe jej zamerania a témy a po prípadnej dohode so študentom vyberie pre svojho diplomanta 2 z tématických oblastí, z ktorých bude na štátniciach skúšaný.

V každej z týchto oblastí sú definované 3-4 okruhy, ktoré do nej patria. Konkrétne sú to:

  • oblasť 1: Metóda konečných prvkov, CAE mechatronických systémov, Multifyzikálne procesy v mechatronike
  • oblasť 2: Optimalizácia procesov v mechatronike, Metódy číslicového riadenia, Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov
  • oblasť 3: CAD systémy a projektovanie mechatronických systémov, Vývojové programové prostredia pre mechatronické systémy, MEMS - inteligentné senzory a aktuátory
  • oblasť 4: Pohonné systémy a zdroje v elektromobiloch, Nekonvenčné pohony automobilov a elektromobilov, Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov, Automatizované systémy riadenia automobilových výrob

Diplomant môže byť v každej oblasti skúšaný z dvoch okruhov (t.j. dokopy pôjde o 4 okruhy, z ktorých môže dostať na štátniciach otázku). Za výber okruhov je zodpovedný garant a zástupca pre pedagogiku.
Menovité definovanie okruhov študentom.

Otázky z jednotlivých okruhov si môžete stiahnuť vo forme pdf súboru.