Organizačný poriadok Ústavu automobilovej mechatroniky

Organizačný poriadok na stiahnutie tu: Organizačný_poriadok_Ústavu_Automobilovej_mechatroniky_final.pdf

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tento organizačný poriadok upravuje obsah a rozsah činností, spôsob riadenia a organizačné usporiadanie Ústavu automobilovej mechatroniky (ďalej Ústav) v súlade so štatútom a organizačným poriadkom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj FEI STU).
2. Skrátený názov Ústavu automobilovej mechatroniky je ÚAMT.
3. Anglický názov ústavu je Institute of Automotive Mechatronics. Skrátený anglický názov ústavu je IAMT.

Článok 2
Postavenie ústavu a jeho riadenie

1.Ústav je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom FEI STU.
2.Hlavným poslaním ústavu je vzdelávanie, výskum a cieľavedomá integrácia najnovších vedecko-výskumných poznatkov z oblasti elektroniky, aplikovanej mechaniky a mechatroniky, informatiky, komunikačných a riadiacich technológií do výučbových a výskumných činnosti zabezpečovaných ústavom.
3. Ústav odborne garantuje predmety výučby, ktoré zabezpečuje v rámci akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite (ďalej aj STU). Prostredníctvom vlastnej vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej a odbornej činnosti ústav zodpovedá predovšetkým za rozvoj týchto oblastí: Elektronické systémy pre mechatroniku, Elektromobilia a stavba elektromobilov, Senzory a aktuátory v mechatronike, Mechanické a mechatronické prvky a systémy, Počítačové modelovanie a simulácie mechatronických systémov, Automatizácia a riadenie procesov, Mikropočítačové a PLC systémy v riadení, Projektovanie mechatronických systémov, Databázové a SCADA systémy, Komunikačné systémy v automobilovej mechatronike, Pohonné systémy mechatronických systémov automobilov, Smart mechatronické prvky a systémy a Bio- a nanomechatronické prvky a systémy.
4. Hlavným predstaviteľom ústavu je riaditeľ, ktorý ústav riadi a koná v jeho mene. Riaditeľ ústavu je vedúcim zamestnancom fakulty, vymenúva a odvoláva ho dekan na základe výberového konania. Funkčné obdobie riaditeľa ústavu je štvorročné a môže trvať dve funkčné obdobia po sebe. Za svoju činnosť riaditeľ zodpovedá dekanovi fakulty v zmysle čl. 3, ods. 4 Organizačného poriadku fakulty. Anglický preklad funkcie „riaditeľ“ je „director“.
5. V rozsahu vymedzenom riaditeľom ústavu a v činnostiach vymedzených riaditeľom ústavu zastupuje riaditeľa ústavu jeho zástupca. Zástupcu riaditeľa vymenúva a odvoláva dekan fakulty na základe návrhu riaditeľa ústavu. Dekan môže návrh riaditeľa na vymenovanie a odvolanie zástupcu riaditeľa zamietnuť. Zástupca riaditeľa nie je vedúcim zamestnancom fakulty. Počas neprítomnosti riaditeľa ústavu je zástupca riaditeľa oprávnený konať v jeho mene s výnimkou rozhodovania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a mzdových záležitostí. Anglický preklad funkcie „zástupca riaditeľa“ je „deputy director“.

Článok 3
Organizácia ústavu

1. Ústav sa vnútorne člení na:
a. oddelenia, ktoré zabezpečujú vzdelávacie, vedecké, výskumné, vývojové a iné tvorivé a odborné aktivity podľa bodu 2 Článku 2 tohto organizačného poriadku,
b. administratívno – hospodársky útvar, ktorý zabezpečuje administratívnu, organizačnú, informačnú a hospodársku činnosť.
2. Oddelenia zriaďuje alebo ruší riaditeľ ústavu so súhlasom dekana. Pri zriadení oddelenia určí riaditeľ jeho slovenský a anglický názov; anglický preklad organizačnej jednotky „oddelenie“ je „department“.
3. Aktuálny zoznam oddelení ústavu tvorí prílohu tohto organizačného poriadku.
4. Riaditeľ ústavu môže na ústave zriaďovať pracovné komisie a iné poradné orgány.
5. Oddelenia sú riadené vedúcimi oddelení. Administratívno – hospodársky útvar je riadený tajomníkom ústavu. Anglický preklad funkcie vedúci oddelenia je „department chair“.
6. Vedúcich oddelení vymenúva a odvoláva dekan na návrh riaditeľa ústavu. Dekan môže návrh riaditeľa na vymenovanie a odvolanie vedúceho oddelenia zamietnuť. Vedúci oddelenia riadi oddelenie v rozsahu vymedzenom riaditeľom ústavu; nie je vedúcim zamestnancom fakulty.
7. Tajomník ústavu zabezpečuje jeho organizačnú činnosť a zodpovedá sa riaditeľovi ústavu.
Zabezpečuje efektívne hospodárenie s pridelenými prostriedkami a majetkom ústavu,
fakulty a univerzity, ktoré ústav používa na svoju činnosť v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi, štatútom a organizačným poriadkom fakulty a univerzity. Tajomník ústavu nie je vedúcim zamestnancom fakulty, je menovaný a odvolávaný riaditeľom ústavu a je mu priamo podriadený. Metodicky je riadený tajomníkom fakulty.
8. Funkcie dekana a prodekana sú nezlučiteľné s funkciami riaditeľa ústavu a zástupcu
riaditeľa ústavu. Funkcia riaditeľa ústavu a vedúceho oddelenia je nezlučiteľná.

Článok 4
Hospodárenie ústavu

1. Ústav hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami a majetkom fakulty a univerzity v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi a vnútornými normami univerzity a fakulty.
2. Ústav môže vykonávať za úhradu doplnkové činnosti nadväzujúce na jeho vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu k účinnejšiemu využitiu ľudských zdrojov a majetku.

Článok 5
Prechodné a záverečné ustanovenie

1. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 7. 2013.
2. V roku 2013 sa ústavu pridelia finančné prostriedky na mzdy, tovary a služby ako alikvotná časť podielu prostriedkov z ÚRPI, ÚEAE a ÚEF podľa kritérií platných na FEI.

V Bratislave 1.07.2013

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
dekan FEI STU

Príloha: Zoznam oddelení ÚAMT k 1. 5. 2019

a. Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky OAMM (Department of Mechanics and Mechatronics)
b. Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich systémov OIKR (Department of Information, Communication and Control Systems)
c. Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov OAEM (Department of Applied Electronics and Microcomputers).
d. Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov OEAP (Department of E-mobility, Automation and Drives).