Počítačové modelovanie kmitania mechatronických systémov z kompozitného materiálu

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

1. Voľné a vynútené kmitanie mechatronických systémov a metódy jeho riešenia.
2. Vytvorenie nového nosníkového konečného prvku z kompozitného materiálu pre analýzu voľného a vynúteného kmitania.
3. Vykonanie numerických analýz novým konečným prvkom.
4. Tvarová a materiálová optimalizácia mechatronického systému z hľadiska optimálnych dynamických vlastnosti.