Pravidlá súťaže – motivačnej akcie „Zapoj sa a vyhraj!“

Pravidlá súťaže – motivačnej  akcie „Zapoj sa a vyhraj!“ organizovanej ÚAMT FEI STU pre študentov FEI STU (ďalej „Súťaž“).

 

 1. Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je ÚAMT FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava a v spolupráci so sponzormi.

 1. Termín a miesto konania Súťaže:

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 11. 3. 2016 do 1. 5. 2016.  

 1. Účasť v Súťaži a pravidlá

Súťaž je určená pre študentov FEI STU v Bratislave vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské). Do Súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky Podmienky Súťaže.

 1. Podmienky Súťaže:

Do Súťaže bude zaradený každý študent FEI STU, ktorý získa kontakt aspoň na jedného študenta strednej školy. Študent SŠ sa následne zaregistruje na stránke FEI pre stredné školy: http://automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk/ (sekcia SÚŤAŽ) a vyplní formulár.  Podmienkou súťaže je, aby študent strednej školy pri  registrácii uviedol meno a osobné číslo študenta FEI STU, ktorý kontakt sprostredkoval.

 Za každého zaregistrovaného študenta SŠ bude študent FEI STU opakovane zaradený  do zlosovania o vecné ceny a tým zvýši svoju šancu na výhru.

Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok k účasti v Súťaži jednotlivými súťažiacimi. Organizátor rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže a jej realizácie. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže môže Organizátor s konečnou platnosťou rozhodnúť o vylúčení účastníka, ktorého konania sa podozrenie týkalo.

5.  Výherca, výhry v Súťaži, odovzdanie výhier:

 • Zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži, bude vyžrebovaný výherca jednej hlavnej ceny a výhercovia ostatných cien podľa počtu cien, ktoré poskytli do súťaže sponzori.
 • Žrebovanie sa uskutoční po uplynutí uzávierky Súťaže a registrácie študentov SŠ a registrovaných návštevníkov Dňa otvorených dverí na FEI STU, približne v polovici júna 2016
 • V Súťaži je možné získať nasledovné výhry od sponzora:

            Hlavná cena:  Výkonný  tablet.

            2. cena:  USB hub a 2x USB kľúč (16 GB)

            3. cena:  USB hub a USB kľúč (16 GB)

            Ďalšie ceny: 9 USB kľúčov (16 GB)

 • Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom. Výhercovia si môžu prevziať vecné ceny osobne do 30.6.2016 na základe osobnej identifikácie.

 

 1. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako je určená Organizátorom. Na výhru zo Súťaže neexistuje právny nárok; vymáhanie účasti či výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené.
 2. Výherca bude rešpektovať licenčné a garančné podmienky a ostatné pravidlá zo strany sponzorov, ktorí ceny do súťaže poskytli.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť.
 4. Informácie o súťaži a pravidlá súťaže „Zapoj sa a vyhraj!“ sú zverejnené na: http://uamt.fei.stuba.sk/

Poznámka 1:

Študenti a študentky stredných škôl sú motivovaní  k registrácii samostatnou súťažou o tablet „Zaregistruj sa a vyhraj“, ktorej podmienky sú zverejnené na stránke:

http://automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk/