Riadenie energetickej výkonnosti PEM palivového článku v zdrojovom systéme elektromobilu

Vedúci práce: 
Študijný program: 
Popis: 

Cieľom riešenia témy dizertačnej práce je návrh riadenia PEM palivového článku v zdrojovom systéme elektromobilu. V úvodnej časti dizertačnej práce bude spracovaný rozbor súčasného stavu problematiky riadenia PEM palivového článku. Budú analyzované faktory, ktoré majú vplyv na celkovú účinnosť a elektrický výkon PEM palivového článku. V ďalšej časti budú spracované modely riadenia PEM palivového článku, topologický model, fyzikálny model, numerický a simulačný model. Súčasťou dizertačnej práce bude experimentálne overenie systému riadenia PEM palivového článku v zdrojovom systéme elektromobilu. V závere dizertačnej práce budú vyhodnotené dosiahnuté výsledky riešení.