Metóda konečných prvkov

Naučiť študentov matematické a fyzikálne základy metódy konečných prvkov a jej praktickú aplikáciu pri počítačovom modelovaní a simuláciach elastostatiky a elastodynamiky mechanických prvkov a systémov automobilovej mechatroniky, nanomechatronických a biomechatronických prvkov a sústav softvérom metódy konečných prvkov. Zvládnuť modelovanie a simuláciu praktických úloh softvérom metódy konečných prvkov ANSYS.

Kód: 
I-MKP
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky