Metóda konečných prvkov

Naučiť študentov matematické a fyzikálne základy metódy konečných prvkov a jej praktickú aplikáciu pri počítačovom modelovaní a simuláciach elastostatiky a elastodynamiky mechanických prvkov a systémov automobilovej mechatroniky, nanomechatronických a biomechatronických prvkov a sústav softvérom metódy konečných prvkov. Zvládnuť modelovanie a simuláciu praktických úloh softvérom metódy konečných prvkov ANSYS.

Kód: 
I-MKP
Študijný program: 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Stupeň štúdia: 
Inžiniersky
Informácie pre študentov: 

Harmonogram prednášok z predmetu

 1. Úvod do počítačového riešenia inžinierskych úloh metódou konečných prvkov (MKP). Postup modelovania a výpočtu programom ANSYS.
 2. Formulácia rovníc MKP pevnostnej a tuhostnej analýzy mechanických prvkov v mechatronike.
 3. Matice prútového konečného prvku pre elastostatické výpočty.
 4. Lokálna a globálna matica tuhosti prvku, zostavovanie celkového systému rovníc prútovej konštrukcie a jeho riešenie.
 5. Nosníkový konečný prvok. Riešenie nosníkových a rámových konštrukcií.
 6. Rovinné konečné prvky a ich aplikácia v počítačovom modelovaní.
 7. Priestorové konečné prvky.
 8. Škrupinové konečné prvky
 9. Účinky dynamických síl na mechanické prvky.
 10. Riešenie elastodynamiky s MKP. Kmitanie pružných sústav.
 11. Zostavovanie pohybových rovníc MKP voľného a vynúteného kmitania.
 12. Špeciálne konečné prvky pre dynamické analýzy.

Podmienky absolvovania predmetu:

Zápočet z cvičení:

- aktívna účasť na cvičeniach
- získanie minimálne 15 bodov z dvoch 15-bodových kontrolných prác
- vypracovanie a odovzdanie dvoch projektových prác

Skúška:

Písomná forma pozostávajúca z vypracovania odpovedí na 4 teoretické otázky zo zoznamu otázok na skúšku. Na skúške možno získať celkovo 70 bodov, ku ktorým sa pripočítajú body z cvičenia (max. 30 bodov). V prípade nulovej odpovede z niektorej teoretickej otázky sa písomná časť skúšky musí opakovať.

Hodnotenie skúšky:

Po súčte získaných bodov z cvičení a písomnej skúšky bude udelená známka:
<92 – 100> bodov - výborne - A
<83 – 92) bodov - veľmi dobre - B
<74 – 83) bodov - dobre - C
<65 – 74) bodov - uspokojivo - D
<56 – 65) bodov - dostatočne - E
<0 – 56) bodov - nedostatočne - FX

Študijná literatúra:

 1. J. Murín: MKP pre elektrotechnikov. Elektronický manuskript prednášok.
 2. J. Murín, J. Hrabovský, V. Kutiš: Metóda konečných prvkov. Vybrané kapitoly pre mechatronikov. STU v Bratislave. ISBN 978-80-227-4298-6. 2014.
 3. V. Kutiš, J. Murín, J. paulech, V. Goga: Metóda konečných prvkov v Mechatronike I. STU v Bratislave. ISBN 978-80-227-4129-3. 2014.
 4. Š. Benča: Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky. STU Bratislava, 2004.
 5. ANSYS 18, Interaktívny help programu MKP, 2018.

Harmonogram cvičení z predmetu

 1. Úvod do programového systému ANSYS, práca v systéme ANSYS Classic, základné kroky v preprocesore, práca s helpom - typy prvkov, typy analýz, základné nastavanie statickej analýzy
 2. Práca v ANSYS Classic, modelovanie mechatronických systémov rámového typu pomocou nosníkových prvkov, zobrazovanie deformácie, napätosti a reakčných síl pre dané systémy
 3. Práca v ANSYS Classic, modelovanie rovinných aktuátorov pomocou rovinných prvkov, vplyv zaoblenia na veľkosť mechanických napätí, porovnanie výsledkov lineárnej a geometricky nelineárnej analýzy, zjemňovanie siete
 4. Práca v ANSYS Classic, modelovanie plane stress a plane strain problémov, práca s makrom, definovanie parametrov modelu, plneparametrické modelovanie
 5. Práca v ANSYS Classic, modelovanie mechanického správania sa tlakového MEMS snímača pomocou škrupín, definovanie rôznych vrstiev v škrupinových prvkoch
 6. Zadanie č.1 - samostatná práca
 7. Práca v ANSYS Workbench (WB), úvod do WB, práca v DesignModeler, jednoduchá statická analýza úchytu bezpečnostného pásu vo vozidle, definovanie parametrov
 8. Práca v ANSYS WB, modálna analýza hrebeňového mikroakcelerometra, zobrazovanie vlastných tvarov kmitania, porovnanie dosiahnutých výsledkov pre rôzne modely (rovinné prvky a škrupiny) toho istého systému
 9. Práca v ANSYS WB, harmonická analýza piezoventilátora, zostavenie amplitúdovo-frekvenčnej charakteristiky, modelovanie harmonického budenia MEMS akcelerometra
 10. Práca v ANSYS WB, modelovanie prechodovej analýzy 3D modelu mikroaktuátora, definovanie časovo premenlivých okrajových podmienok, vplyv vlastných frekvencií na definovanie veľkosti časového kroku
 11. Zadanie č.2 - samostatná práca
 12. Odovzdávanie a prezentácia samostatných prác, zápočet

Všetky cvičenia budú realizované pomocou systému ANSYS.

Podmienky na získanie zápočtu:
– odovzdanie oboch správne vypracovaných samostatných zadaní