Dynamika mechatronických systémov

Študent bude schopný matematicky popísať dynamiku mechatronických systémov, bude rozumieť vplyvu zotrvačných účinkov na správanie sa skúmaného systému. Naučí sa jednotlivé postupy zostavovania pohybových rovníc, stanovovanie počiatočných podmienok ako aj metódy riešenia týchto rovníc. Bude rozumieť dynamike súčasných pohybov mechatronických systémov ako aj dynamike relatívneho pohybu. Bude schopný analyzovať kmitajúce sústavy.

Kód: 
32357_3B
Študijný program: 
Automobilová mechatronika
Stupeň štúdia: 
Bakalársky
Informácie pre študentov: 

Podporný súbor "m-files.zip"pre cvičenie 4 až cvičenie 12 rozbaliť a uložiť všetky .m súbory do skrytého priečinka: C:\ProgramData\Mathematica\Applications ; potom súbory nainštalovať v Mathematice v sekcii File -> Install -> Package