Mechanika kontinua

Študent sa oboznámi so zákonmi a rovnicami inžinierskej statiky a elastostatiky. Zvládne opis rovnovážneho stavu hmotného bodu a pevného a poddajného telesa. Osvojí si poznatky o napätosti a deformácii pružného telesa pre jednotlivé stavy napätosti, ako aj ich vzájomnej súvislosti vyjadrenej v Hookovom zákone pre izotropický a anizotropický materiál. Zvládne základy tenzorového počtu a jeho aplikáciu v mechanike pevného a poddajného telesa. Zoznámi sa s rovnicami lineárnej teórie pružnosti v tenzorovom tvare. Naučí sa vybrané energetické a variačné princípy mechaniky poddajných telies a ich aplikáciu na analýzu vybraných úloh mechaniky kontinua.

Kód: 
B1-MK
Študijný program: 
Matematicko-počítačové modelovanie
Stupeň štúdia: 
Bakalársky